Seviratus Aureus

vzw - asbl

Militaire Kring - Cercle Militaire

Het ontstaan

L' origine

Na het opschorten van de dienstplicht hebben enkele Officieren van het actieve en het reservekader van de Luchtmacht onderzocht hoe zij het behoud van de band Leger-Natie...


Onze missie

Notre mission

Al snel was duidelijk dat een eigentijdse vernieuwing van de reservekring een andere verhouding diende neer te zetten t.o.v. de civiele samenleving en in het bijzonder...


Our Way Of Working

De leden van Seviratus Aureus komen regelmatig samen binnen de militaire omgeving en nodigen ook regelmatig burgers uit voor specifieke uiteenzettingen of om bepaalde onderwerpen toe te lichten...

Onze waarden

Nos valeurs

Bijdragen tot ondersteuning van de nodige bandbreedte tussen Defensie en Natie;

Bevorderen van maatschappelijk belang en verantwoordelijke burgerzin in een mondiaal perspectief;

Stimuleren van vriendschap...

Het ontstaan - L'origine

Na het opschorten van de dienstplicht hebben enkele Officieren van het actieve en het reservekader van de Luchtmacht onderzocht hoe zij het behoud van de band Leger-Natie het best zouden kunnen ondersteunen naar aanleiding van deze nieuwe ontwikkeling.


Uiteindelijk werd de kring opgericht in 1998

Après la suspension du service militaire et compte-tenu de cette nouvelle donne, certains officiers du cadre actif et de la réserve de la Force Aérienne ont examiné comment ils pourraient soutenir au mieux le maintien du lien armée-nation.


Le Cercle a finalement été créé en 1998.

Seviratus Aureus

Onze missie...


Al snel was duidelijk dat een eigentijdse vernieuwing van de reservekring een andere verhouding diende neer te zetten t.o.v. de civiele samenleving en in het bijzonder de filosofische en academische wereld, de industrie, de politiek en dergelijke meer.


Wij zijn bovendien de mening toegedaan dat de morele waarden en het technische en intellectueel potentieel van onze Krijgsmacht een betere bijdrage kan leveren in de maatschappelijke ontwikkeling van ons land. Hiervoor was het ook aangewezen om zich niet meer te beperken tot de Luchtmacht maar resoluut een intermachten profiel aan te nemen wat vandaag trouwens conform is met de structuur van de Krijgsmacht. De klassieke reservekring heeft dus plaats gemaakt voor een militaire kring met een resultaatgericht en maatschappelijk postulaat, met de bedoeling militairen en burgers samen te brengen in een intellectueel perspectief en een eigentijdse uitwisseling.


De stichtende leden, bestuursleden en ereleden, militair of burger, gaan dan ook de verplichting aan om met voorname ernst deze principes uit te dragen in de militaire of civiele omgeving, met uitdrukkelijk respect voor democratische en humanistische principes en voor elke filosofische en democratische overtuiging.


Notre mission...
Il est vite apparu que le renouvellement du cercle de réserve devait avoir une relation plus proche avec la société civile et en particulier avec le monde académique et philosophique, l’industrie, la politique et autre.


Nous sommes également d’avis que les valeurs morales ainsi que le potentiel technique et intellectuel de nos forces armées peuvent livrer une meilleure contribution au développement social de notre pays. Ainsi, il convenait également de ne plus se limiter uniquement à la force aérienne, mais d’adapter un profil résolument plus large. Profil qui réflète d’ailleurs aujourd’hui la structure de notre Défense. Le Cercle de réserve classique a donc cédé la place à un Cercle militaire avec un postulat social axé sur les résultats, ayant pour intention de rassembler militaires et civils dans une perspective intellectuelle et un échange contemporain.


Les membres fondateurs, les membres du conseil d’administration et les membres honoraires, militaires ou civils, ont pour objectif de propager ces principes avec sérieux dans un environnement militaire ou civil. Explicitement, ces principes se veulent démocratiques et humanistes, dans le respect des convictions philosophiques et démocratiques de chacun.

Our way of working


Onze werking - Notre fonctionnement

De leden van Seviratus Aureus komen regelmatig samen binnen de militaire omgeving en nodigen ook regelmatig burgers uit voor specifieke uiteenzettingen of om bepaalde onderwerpen toe te
lichten.

-----

Les membres de Seviratus Aureus se réunissent régulièrement dans l’entourage militaire et invitent aussi régulièrement des civils lors d’exposés spécifiques ou pour expliquer certains sujets particuliers.

De onderwerpen zijn meestal gebonden aan de actualiteit maar worden ook afgewisseld met meer specifieke vragen of suggesties van de leden.

-----

Les sujets choisis sont en général des sujets d’actualité, mais ils peuvent aussi émaner de questions plus spéciXques ou de suggestions de la part de membres du Cercle

De belangrijkste activiteiten bestaan in het organiseren van een jaarlijkse causerie waar telkens een boeiend onderwerp ontwikkeld wordt door een gastspreker welke een relevante kennis heeft in de vooropgestelde materie.

-----

Les activités principales du Cercle résident dans l’organisation d’une causerie annuelle durant laquelle, à chaque fois, un sujet intéressant est abordé par un invité disposant d’une expertise approfondie concernant le sujet proposé.

Ook hier heeft men oog voor een politieke,  filosofische en intellectuele diversiteit evenals een afwisselend taalgebruik van de verschillende conferenciers.

-----

Ici encore, l’accent est mis sur la diversité politique, philosophique et intellectuelle ainsi que sur l’alternance linguistique des conférenciers.

Op deze jaarlijkse causerieen worden de hoogste militaire autoriteiten uitgenodigd alsook topverantwoordelijken van de industrie, de magistratuur, academici en overheidsverantwoordelijken.

-----

Lors de ces causeries annuelles, les plus hautes autorités militaires belges ainsi que les plus hauts responsables du monde académique, de l’industrie, de la magistrature et de la fonction publique en Belgique, sont invités.

Our values

Onze waarden

  • Bijdragen tot ondersteuning van de nodige bandbreedte tussen Defensie en Natie;
  • Bevorderen van maatschappelijk belang en verantwoordelijke burgerzin in een mondiaal perspectief;
  • Stimuleren van vriendschap, verdraagzaamheid en verstandhouding tussen alle Gemeenschappen;
  • Inbreng van expertise en ondernemingszin ten dienste van het land;

Nos valeurs

  • Contribuer à soutenir le lien nécessaire entre la Défense et la Nation;
  • Promouvoir l’intérêt public et la citoyenneté responsable dans une perspective mondialisée;
  • Stimuler l’amitié, la tolérance et la compréhension entre toutes les communautés; Apporter de l’expertise et de l’esprit d’entreprise au service du
    pays;

Brice BUHLMANN
Managing Director at BUHLMANN SA/ NV

President

Brice BUHLMANN
President

Nicolas LIPPENS

Executive member

Nicolas LIPPENS

Executive member

Mark GORIS
Executive member

Vice-President

Mark GORIS
Executive member

Vice-President

Our team

Executive members

Chris HEYVAERT
CEO at Adam&Eva architecten

Founding & Executive member

Treasurer

Chris HEYVAERT
Treasurer

Filip WOUTERS

NCO (AIR) Res.

Executive member

Photo and webmaster

Filip WOUTERS
Photographer & webmaster

Donald POLFLIET

Major (AIR) Architect

Secretary
Executive member

Donald POLFLIET

Secretary

Bartel BACCAERT
Advisory board member

Bartel BACCAERT
Advisory board member

Peter VAN DE PARRE

Advisory board member

Peter VAN DE PARRE

Advisory board member

Georges NAEYAERT

Advisory board member

Georges NAEYAERT

Advisory board member

Advisory board members

Jean de MORAES

Advisory board member

Jean de MORAES

Advisory board member

Robert DELOGNE

Advisory board member

Robert DELOGNE

Advisory board member

Willem ROUQUART

Advisory board member

Willem ROUQUART

Advisory board member

Honorary members

Paul BRUYNOOGHE (Kolonel van het Vliegwezen o.r.)
Georges d’HOLLANDER (Generaal o.r.)
Arnold MEIRLAEN
Karolien GROSEMANS (Parlementair)
Jean-Paul LIPPENS
Ludwig VAN DER VEKEN
Frederic VANDINGENEN (Generaal o.r.)
Bart CARBONEZ (Prodata Systems)
Maurice DERYCKER (Generaal o.r.)
Thierry JACOBS (FN Herstal)
Jef DURANT (Emeritus eerste voorzitter bij het voormalig militair gerechtshof
Luc HELLEBOOGHE
Polydor STEVENS (Kapitein-Commandant Vlieger o.r.)
Patrick VAN PASSEL
Pascal D’EER (CTO Federal Police)
Roland TEHEUX (Kolonel van het Vliegwezen o.r.)
Tim VANLANGENHOVE (Kolonel van het Vliegwezen o.r.)
Patrick HENDRICK (ULB)
Luc OLIVIER (Lux Aviation)
Gwen MERCKX (Police)

Gérard Van Caelenberghe (Generaal o.r.)
Guido Missiaen (+)

Sponsors

Planned events

06.05.24

Hybrid warfare 

Causerie met als gastspreker
Bernard Siman

Exail Robotics Belgium

19.00 - 23.00

22.01.24

New year's reception 

Limited invites

Illias Solutions

19.00 - 23.00

06.07

Westerse weerbaarheid

 

Causerie met als gastspreker

Theo Francken

Katoennatie Antwerpen

11.30 - 17.00

Past events

1998

Foundation


2006

Causerie by De Heer André Van Doren

2006

Causerie by Minister Pieter De Crem

2009

Causerie by Monsieur Henri Bartholomeeusen

2011

Causerie about the Solar Impulse

2014

Causerie by Prof. Dr. Alexander Mattelae

2018

Causerie by Governor of the National Bank of Belgium, Mr. Jan Smets

2019

Behind the scenes of the 15th Wing Air Transport

2021

New Year’s reception

2022

Causerie By Jean-Luc Crucke

2023

Causerie by Georges-Louis Bouchez

President MR

2024

Hybrid warfare by Bernard Siman hosted @ EXAIL ROBOTICS BELGIUM

1999

Causerie by Minister van Staat Leo Tindemans

2003

Causerie by Monsieur Jacques Rifflet

2007

Causerie by Monsieur Pedromo, Ambassadeur Cuba

2009

Network event at Prodata Systems

2012

Causerie by Mevr. Saskia Van Uffelen

2015

Causerie by Luitenant-Generaal Testelmans

2018

Keynote Demystifying Arificial Intelligence, by Debreuck & Neirinck and Thales

2019

European Defense: Causerie by Raytheon

2021

Drone technology by Steven Luys – CEO ECA

2022

Causerie By Ludivine Dedonder, Minister of Defence and Vice-premier minister

2024

Transformation to vzw - asbl

2001

Causerie by General August Van Daele

2005

Causerie by Minister van Staat Herman De Croo

2008

Causerie by De Heer Luc Van Der Kelen

2010

Causerie by Zijne Eminentie Godfried Danneels

2013

Network event at Lippens paints

2016

Causerie by Generaal Van Caelenberge (CHOD)

2018

Causerie by Professor Dr. Ir Xavier Next at the Cercle de Wallonie

2020

ATCC @Skeyes

2021

Causerie by Egbert Lachaert

2023

New year's reception hosted by BROUWERIJ FILLIERS

2023

Causerie by Theo Francken

2024

New year's reception hosted by ILIAS SOLUTIONS