donald (at) seviratusaureus.be

SEVIRATUS AUREUS

Militaire kring - Cercle militaire 

HET ONTSTAAN

Na het opschorten van de dienstplicht hebben enkele Officieren van het actieve en het reservekader van de Luchtmacht onderzocht hoe zij het behoud van de band Leger-Natie het best zouden kunnen ondersteunen naar aanleiding van deze nieuwe ontwikkeling. Uiteindelijk werd de kring opgericht in 1998.

L’ORIGINE

Après la suspension du service militaire et compte-tenu de cette nouvelle donne, certains officiers du cadre actif et de la réserve de la Force Aérienne ont examiné comment ils pourraient soutenir au mieux le maintien du lien armée-nation. Le Cercle a finalement été créé en 1998.

Onze missie… 
Notre mission…

Al snel was duidelijk dat een eigentijdse vernieuwing van de reservekring een andere verhouding diende neer te zetten t.o.v. de civiele samenleving en in het bijzonder de filosofische en academische wereld, de industrie, de politiek en dergelijke meer. Wij zijn bovendien de mening toegedaan dat de morele waarden en het technische en intellectueel potentieel van onze Krijgsmacht een betere bijdrage kan leveren in de maatschappelijke ontwikkeling van ons land. Hiervoor was het ook aangewezen om zich niet meer te beperken tot de Luchtmacht maar resoluut een intermachten profiel aan te nemen wat vandaag trouwens conform is met de structuur van de Krijgsmacht. De klassieke reservekring heeft dus plaats gemaakt voor een militaire kring met een resultaatgericht en maatschappelijk postulaat, met de bedoeling militairen en burgers samen te brengen in een intellectueel perspectief en een eigentijdse uitwisseling. De stichtende leden, bestuursleden en ereleden, militair of burger, gaan dan ook de verplichting aan om met voorname ernst deze principes uit te dragen in de militaire of civiele omgeving, met uitdrukkelijk respect voor democratische en humanistische principes en voor elke filosofische en democratische overtuiging.

Il est vite apparu que le renouvellement du cercle de réserve devait avoir une relation plus proche avec la société civile et en particulier avec le monde académique et philosophique, l’industrie, la politique et autre. Nous sommes également d’avis que les valeurs morales ainsi que le potentiel technique et intellectuel de nos forces armées peuvent livrer une meilleure contribution au développement social de notre pays. Ainsi, il convenait également de ne plus se limiter uniquement à la force aérienne, mais d’adapter un profil résolument plus large. Profil qui reflète d’ailleurs aujourd’hui la structure de notre Défense. Le Cercle de réserve classique a donc cédé la place à un Cercle militaire avec un postulat social axé sur les résultats, ayant pour intention de rassembler militaires et civils dans une perspective intellectuelle et un échange contemporain. Les membres fondateurs, les membres du conseil d’administration et les membres honoraires, militaires ou civils, ont pour objectif de propager ces principes avec sérieux dans un environnement militaire ou civil. Explicitement, ces principes se veulent démocratiques et humanistes, dans le respect des convictions philosophiques et démocratiques de chacun.

SPONSORS

De organisatie van de causerieën wordt volledig gedragen door onderstaande sponsors:

OUR WAY OF WORKING

Onze werking:
• De leden van Seviratus Aureus komen regelmatig samen binnen de militaire omgeving en nodigen ook regelmatig burgers uit voor specifieke uiteenzettingen of om bepaalde onderwerpen toe te lichten.
• De belangrijkste activiteiten bestaan in het organiseren van een jaarlijkse causerie waar telkens een boeiend onderwerp ontwikkeld wordt door een gastspreker welke een relevante kennis heeft in de vooropgestelde materie.
• De onderwerpen zijn meestal gebonden aan de actualiteit maar worden ook afgewisseld met meer specifieke vragen of suggesties van de leden.
• Ook hier heeft men oog voor een politieke, filosofische en intellectuele diversiteit evenals een afwisselend taalgebruik van de verschillende conferenciers.
• Op deze jaarlijksecauserieenworden de hoogste militaire autoriteiten uitgenodigd alsook topverantwoordelijken van de industrie, de magistratuur, academici en overheidsverantwoordelijken.

Notre fonctionnement:
• Les membres de Seviratus Aureus se réunissent régulièrement dans l’entourage militaire et invitent aussi régulièrement des civils lors d’exposés spécifiques ou pour expliquer certains sujets particuliers.
• Les activités principales du Cercle résident dans l’organisation d’une causerie annuelle durant laquelle, à chaque fois, un sujet intéressant est abordé par un invité disposant d’une expertise approfondie concernant le sujet proposé.
• Les sujets choisis sont en général des sujets d’actualité, mais ils peuvent aussi émaner de questions plus spécifiques ou de suggestions de la part de membres du Cercle.
• Ici encore, l’accent est mis sur la diversité politique, philosophique et intellectuelle ainsi que sur l’alternance linguistique des conférenciers.
• Lors de ces causeries annuelles, les plus hautes autorités militaires belges ainsi que les plus hauts responsables du monde académique, de l’industrie, de la magistrature et de la fonction publique en Belgique, sont invités.

OUR VALUES

Onze waarden – nos valeurs…

• Bijdragen tot ondersteuning van de nodige bandbreedte tussen Defensie en Natie;
• Bevorderen van maatschappelijk belang en verantwoordelijke burgerzin in een mondiaal perspectief;
• Stimuleren van vriendschap, verdraagzaamheid en verstandhouding tussen alle Gemeenschappen;
• Inbreng van expertise en ondernemingszin ten dienste van het land;

• Contribuer à soutenir le lien nécessaire entre la Défense et la Nation;
• Promouvoir l’intérêt public et la citoyenneté responsable dans une perspective mondialisée;
• Stimuler l’amitié, la tolérance et la compréhension entre toutes les communautés;
• Apporter de l’expertise et de l’esprit d’entreprise au service du pays;

1998

Foudation

Our Team

Executive members

Brice BUHLMANN

Managing Director at BUHLMANN SA/ NV

President

Willem ROUQUART

Col (AIR) Ret.

Founding member
Executive member
Vice-president

Jean de MORAES

Administrateur chez BiMS – Belgian Interim Military Services

Founding member
Executive member

Chris HEYVAERT

CEO at Architectenteam A-projects bvba

Founding member
Executive member
treasurer

Filip WOUTERS

NCO (AIR), still- and motion photographer

Webmaster & photographer
Executive member

Donald POLFLIET

Majoor v/h Vliegwezen, Architect

Secretary
Executive member

Mark GORIS

Operations manager

Executive member

Advisory board members

Bartel BACCAERT

Founding member
Advisory Board member

Georges NAEYAERT

Ret.

Founding member
Advisory Board member

Peter VAN DE PARRE

Founding member
Advisory Board member

Nicolas LIPPENS

Victor Buyck Steel Construction

Advisory Board member

Robert DELOGNE

Advisory Board member

Bart DE SWAEF

Advisory Board member

Honorary members

Paul BRUYNOOGHE (Kolonel van het Vliegwezen o.r.)
Georges d’HOLLANDER (Generaal o.r.)
 Arnold MEIRLAEN
Karolien GROSEMANS (Parlementair)
Jean-Paul LIPPENS
Ludwig VAN DER VEKEN
Frederic VANDINGENEN (Generaal o.r.)
Bart CARBONEZ (Prodata Systems)
Maurice DERYCKER (Generaal o.r.)
Thierry JACOBS (FN Herstal)
Jef DURANT (Emeritus eerste voorzitter bij het voormalig militair gerechtshof
Luc HELLEBOOGHE
Polydor STEVENS (Kapitein-Commandant Vlieger o.r.)
Patrick VAN PASSEL
Pascal D’EER (CTO Federal Police)
Roland TEHEUX (Kolonel van het Vliegwezen o.r.)
Tim VANLANGENHOVE (Kolonel van het Vliegwezen o.r.)
Patrick HENDRICK (ULB)
Luc OLIVIER (Lux Aviation)
Gwen MERCKX (Police)
Guido Missiaen (+)

Contact us

With the Internet spreading linke wildfire and reaching every part of our daily life, more and more traffic is directed to websites in search for information. Feel free to contact us via the form below.